INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Komunikaty

 

Media o nas

 

Kontakt

 

 

 

ORGANIZACJA MOPS

 

 

 

 

O Ośrodku

 

Nasza kadra

 

Statut / Regulaminy

 

Schemat organizacyjny

 

Rejony socjalne

 

Budżet

 

Sprawozdawczość 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Stypendia 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Niepełnosprawność 

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

 

 

Dożywianie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Strategie / Programy

 

Projekty UE

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

Uchwały

 

Zarządzenia / Upoważnienia

 

Ustawy / Rozporządzenia

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Praca w MOPS

 

Konkursy

 

 

 

POZOSTAŁE

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Dokumenty do pobrania 

 

Systemy informatyczne

 

Adresy / Linki / Ważne numery

 

Pytania i odpowiedzi

 

Redakcja

 
 

 

 

 

  Świadczenia rodzinne

 

 

powrót

 

Świadczenia opiekuńcze

 

 

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 
Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc IV, V, VI, VII, VII|, IX, X, XI lub XII 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.

 
Pomoc przysługuje w wysokości 200 zł miesięcznie.

 
Pomoc jest przyznawania niezależnie od dochodu.

 

Zobacz:

 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 roku

 

 

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Poz. 413

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 
1) niepełnosprawnemu dziecku;

 
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 
3) osobie, która ukończyła 75 lat.

 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

 Zobacz:

 

  

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 

1) matce albo ojcu,

 

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,

 

3) opiekunowi faktycznemu dziecka

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, o której mowa w ust. 1.

  
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:

 
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 
2) osoba wymagająca opieki:

 
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;

 
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

 
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;

 

5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej przekazał organowi właściwemu wierzyciela informację, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacane jej świadczenia rodzinne lub wydatkują je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy wierzyciela może przekazywać należne osobie świadczenia rodzinne w całości lub w części w formie rzeczowej.
 

 

 

 

 

 

Projekt systemowy

 

ODNALEŹĆsiebie

 

(POKL/EFS/VII/7.1./7.1.1.)

 

 

 

Rekrutacja

 

Informacje o Projekcie

 

Z życia Projektu

 

Uczestnicy

 

Szkolenia / Kursy

 

Promocja

 

Galeria

 

Zapytania ofertowe

 

Dokumenty

 

Biuro Projektu

 

Archiwum

 

 

 

Projekt w partnerstwie

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

w Łapach i Zabłudowie

 

(POKL/EFS/VII/7.2./7.2.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

 
 

 

    

 

 

Projekt i realizacja: Marcin Ciuchniecki