>

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Media o nas

 

Kontakt

 

 

 

ORGANIZACJA MOPS

 

 

 

 

O Ośrodku

 

Nasza kadra

 

Statut / Regulaminy

 

Schemat organizacyjny

 

Rejony socjalne

 

Budżet

 

Sprawozdawczość 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

 

 

500+

 

Dożywianie

 

Karta Dużej Rodziny

 

Stypendia szkolne

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Strategie / Programy

 

Projekty UE

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

Uchwały

 

Zarządzenia / Upoważnienia

 

Ustawy / Rozporządzenia

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Praca w MOPS

 

 

 

INNE

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Dokumenty do pobrania 

 

Systemy informatyczne

 

Adresy / Ważne numery

 

Pytania i odpowiedzi

 

Redakcja

 

 
 

 

 

 

  OS | Uczestnicy

 

  

  

 

 

Tytuł

 

 

"Odnaleźć siebie - program wsparcia społeczno-zawodowego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie"

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

 

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

 

Okres realizacji

 

 

Od 1 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

 

 

Budżet

 

 

Wnioskowane dofinansowanie

 

230 015,00 zł

 

Wkład własny

 

26 985,00 zł

 

 

Cel

 

 

Cel główny

 

 Zwiększenie szans na rynku pracy 40 klientów (27 kobiet i 13 mężczyzn) MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Zabłudów oraz integracja społeczna z otoczeniem.

 

 

Cele szczegółowe

 

 Upowszechnienie form aktywnej integracji pracy socjalnej.

 

 Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy uczestników projektu.

 

 Zwiększenie kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego uczestników projektu.

 

 Poprawa sytuacji dochodowej uczestników projektu.

  

 

 

 

 

 

 

Projekt systemowy

 

ODNALEŹĆsiebie

 

(POKL/EFS/VII/7.1./7.1.1.)

 

 
 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

    

 

 

Projekt i realizacja: Marcin Ciuchniecki