INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Komunikaty

 

Media o nas

 

Kontakt

 

 

 

ORGANIZACJA MOPS

 

 

 

 

O Ośrodku

 

Nasza kadra

 

Statut / Regulaminy

 

Schemat organizacyjny

 

Rejony socjalne

 

Budżet

 

Sprawozdawczość 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Stypendia 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Niepełnosprawność 

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

 

 

Dożywianie

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Strategie / Programy

 

Projekty UE

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

Uchwały

 

Zarządzenia / Upoważnienia

 

Ustawy / Rozporządzenia

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Praca w MOPS

 

Konkursy

 

 

 

POZOSTAŁE

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Dokumenty do pobrania 

 

Systemy informatyczne

 

Adresy / Linki / Ważne numery

 

Pytania i odpowiedzi

 

Redakcja

 

 
 

 

 

 

  Dożywianie

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego - Poz. 736

Białystok, dnia 14 lutego 2014 r.

 

Uchwała Nr XXIX/241/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego - Poz. 735

Białystok, dnia 14 lutego 2014 r.

 

Uchwała Nr XXIX/240/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

 

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym,
– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.


W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

 

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

a) dzieciom do 7 roku życia,
b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą o pomocy społecznej", w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

 
2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;

 
3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.
 
Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w tej ustawie.
 
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 
Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego.

 

Pomoc przyznawana osobom, których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego jest finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu.

 
Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium.

 
Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.

 
Pomoc nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

 

Środki na zakup posiłku są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Poz. 1024

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

 

 

 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Nr 25, Poz. 186

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt systemowy

 

ODNALEŹĆsiebie

 

(POKL/EFS/VII/7.1./7.1.1.)

 

 

 

Rekrutacja

 

Informacje o Projekcie

 

Z życia Projektu

 

Uczestnicy

 

Szkolenia / Kursy

 

Promocja

 

Galeria

 

Zapytania ofertowe

 

Dokumenty

 

Biuro Projektu

 

Archiwum

 

 

 

Projekt w partnerstwie

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

w Łapach i Zabłudowie

 

(POKL/EFS/VII/7.2./7.2.1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

 
 

 

    

 

 

Projekt i realizacja: Marcin Ciuchniecki