INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

 

Strona główna

 

Aktualności

 

Media o nas

 

Kontakt

 

 

 

ORGANIZACJA MOPS

 

 

 

 

O Ośrodku

 

Nasza kadra

 

Statut / Regulaminy

 

Schemat organizacyjny

 

Rejony socjalne

 

Budżet

 

Sprawozdawczość 

 

 

 

FORMY POMOCY

 

 

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Fundusz alimentacyjny

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ

 

 

 

 

500+

 

Dożywianie

 

Karta Dużej Rodziny

 

Stypendia szkolne

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

 

Prace społecznie użyteczne

 

Strategie / Programy

 

Projekty UE

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

AKTY PRAWNE

 

 

 

 

Uchwały

 

Zarządzenia / Upoważnienia

 

Ustawy / Rozporządzenia

 

 

 

OGŁOSZENIA

 

 

 

 

Zamówienia publiczne

 

Praca w MOPS

 

 

 

INNE

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Dokumenty do pobrania 

 

Systemy informatyczne

 

Adresy / Ważne numery

 

Pytania i odpowiedzi

 

Redakcja

 

 
 

 

 

 

  Dożywianie

 

  

 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

  

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
– wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
– poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

  

Podstawa prawna

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego - Poz. 736

Białystok, dnia 14 lutego 2014 r.

 

Uchwała Nr XXIX/241/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego - Poz. 735

Białystok, dnia 14 lutego 2014 r.

 

Uchwała Nr XXIX/240/2014 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 11 lutego 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

 

 

 

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej - Poz. 1024

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt systemowy

 

ODNALEŹĆsiebie

 

(PO KL/EFS/VII/7.1./7.1.1.)

 

 
 

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

    

 

 

Projekt i realizacja: Marcin Ciuchniecki